Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, Kickresume s.r.o., IČO: 48 073 962 zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trenčín, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj služby (licencie) na internetovej stránke www.kickresume.com
.

Kontaktné údaje predávajúceho

Poštová adresa: Beckov 148, 916 38 Beckov

E-mail: hello@kickresume.com

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59
911 01 Trenčín
tel. č.: 032 / 640 01 09

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá službu prezentovanú na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len “objednávka").

Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obdržíte na Vašu e-mailovú adresu ihneď po odoslaní Vašej objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na Vašu e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii služby, ktorej predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene služby a/alebo iných služieb, údaj o platobných podmienkach.

Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednanej služby. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný

Dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu službu v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zabezpečiť, aby dodaná služba spĺňala platné právne predpisy SR odovzdať kupujúcemu v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie služby a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodané služby.

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný

Prevziať zakúpenú službu, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

Kupujúci má právo na dodanie služby na základe dohody zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

Dodacie a platobné podmienky

Spôsob dodania

Služba je dodávaná v elektronickej forme. Na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke je obratom zaslané potvrdenie, ktoré oprávňuje kupujúceho využívať platené služby Kickresume.

Doba dodania

Potvrdzovací e-mail je zasielaný obratom po obdržaní objednávky a platby, najneskôr však do 24 hodín po jej obdržaní. Kupujúcemu týmto začína plynúť predplatené obdobie. Informácia o platnosti a rozsahu Licencie je súčasťou e-mailu. Cena služby Kickresume je stanovená na základe aktuálneho cenníka uverejnenom na internetovej stránke Predávajúceho www.kickresume.com. Cena služby vrátane DPH je počas objednávacieho procesu zobrazená priamo v objednávke.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny cenníka. Kupujúcemu je vystavená faktúra do 5 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky. Faktúra vo formáte PDF je zasielaná po jej vygenerovaní elektronicky do Kickresume účtu zákazníka na www.kickresume.com. Faktúra obsahuje všetky náležitosti daňového dokladu.

Ak má Zákazník záujem o zaslanie faktúry aj prostredníctvom poštového prepravcu, môže o ňu požiadať zaslaním e-mailu na hello@kickresume.com. Náklady spojené so zaslaním faktúry znáša Predávajúci.

Platbu môže Kupujúci uskutočniť platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány na web stránke Predávajúceho alebo použitím služieb PayPal, Apple Pay, Google pay. Poplatky spojené s uskutočnením platby (v prospech sprostredkovateľa platby ako tretej osoby) znáša Kupujúci.

Kúpna cena

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu služby dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov služby.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za služby dohodnuté v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Poskytovanie služieb je začaté momentom poskytnutia prístupu k predplatenej službe a do systému a oznámenia o tomto poskytnutí Kupujúcemu. Prvé predplatné obdobie začína plynúť až momentom začatia poskytovania služieb.

Po zaplatení poplatku budú služby poskytované Kupujúcemu počas zaplateného obdobia a v časovo neobmedzenom rozsahu. Kupujúci nie je povinný zaplatené služby využívať, avšak Predávajúci má nárok na celý poplatok.

V prípade zvolenia automatického platenia poplatku, kupujúci súhlasí s automatickým platením poplatku bez potreby osobitnej autorizácie novej platby. Platba s automatickým platením poplatku sa stanovuje na dobu neurčitú. Kupujúci môže automatické platenie kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť vo svojom Kickresume účte. Kupujúci výslovne súhlasí s automatickým obnovovaním poskytovania služieb vždy na predplatené obdobie podľa aktuálneho cenníka v čase obnovenia.

Kupujúci súhlasí, že zľavy sa vzťahujú vždy len na obdobie, na ktoré boli poskytnuté, a to aj v prípade automatických platieb za služby.

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

Predávajúci vyhlasuje, že softvér Kickresume, ku ktorému sa viaže licencia:

  • má také vlastnosti, aké sú uvedené v popise na webstránke a prípadných aktualizáciách;
  • je dodaný v požadovanom rozsahu a kvalite;
  • sa hodí k účelu, ku ktorému ho predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa obvykle používa;
  • vyhovuje požiadavkám právnych predpisov a nemá právne vady.

Záruka sa vzťahuje na chyby softvéru, okrem tých, ktoré vznikli bez zavinenia Predávajúceho so záručnou dobou 24 mesiacov.

Vzhľadom na povahu softvéru Kickresume, Predávajúci neposkytuje záruku ani vyhlásenie, že funkcie, ktoré obsahuje produkt Kickresume (softvér), budú vyhovovať požiadavkám Kupujúceho, alebo že jeho prevádzka bude nerušená a bezchybná.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za nefunkčnosť alebo nepoužiteľnosť produktu Kickresume (softvéru) v dôsledku nesprávneho používania alebo kombinácie vplyvov technického vybavenia, programového vybavenia alebo škodlivých programov.

Ak služba vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád služby. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

  • doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
  • doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k službe od kupujúceho predávajúcemu.

Vzhľadom na osobitnú povahu služieb Kickresume, Predávajúci odporúča Zákazníkovi v prípade problémov kontaktovať najskôr zákazníckú podporu Kickresume na webstránke www.kickresume.com a až v prípade, ak problém nebude vyriešený kontaktovať obchodné oddelenie hello@kickresume.com.

V prípade porušenia záruk uvedených v článku v týchto Obchodných podmienok má Kupujúci nárok na:

  1. odstránenie vady produktu Kickresume (softvéru);
  2. dodanie softvéru bez vady; alebo
  3. odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny.

Právo zo zodpovednosti za vady uplatňuje Kupujúci priamo v sídle Predávajúceho (Beckov 148, 916 38, Beckov), zaslaním e-mailu na adresu hello@kickresume.com alebo ako poštovú zásielku.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

Náklady spojené s reklamáciou v plnom rozsahu znáša Predávajúci.

Podmienky a postup pri vybavovaní reklamácie sa primerane použijú aj na vybavovanie podnetov a sťažností Kupujúcich.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky služby zo strany Predávajúceho (t.j. deň, kedy Kupujúci obdržal potvrdzujúci email), na základe čoho bude objednávka zrušená.

Odstúpenie od Zmluvy je potrebné zaslať na e-mailovú adresu hello@kickresume.com alebo ako poštovú zásielku; a musí obsahovať údaje o Kupujúcom, na ktorého bola objednávka zrealizovaná, ako aj prihlasovacie meno (vzorový formulár pre odstúpenie od Zmluvy a Poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy má Kupujúci k dispozícii na stiahnutie).

Najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania odstúpenia od Zmluvy zašle Predávajúci Kupujúcemu email, v ktorom potvrdí obdržanie predmetného odstúpenia.

Platba sa vracia do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe, pokiaľ sa Spotrebiteľ a Predávajúci výslovne nedohodnú na inom spôsobe vrátenia platby. Náklady spojené s vrátením platby Kupujúcemu znáša Predávajúci, a to aj v prípade, ak sa so Spotrebiteľom dohodnú na inej forme vrátenia platby, ako bola použitá pri platbe Spotrebiteľom.

Alternatívne riešenie sporov

Ak na Vašu žiadosť o reklamáciu odpovieme zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní odo dňa jej odoslania, môžete podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, t.j. orgánu alebo oprávnenej právnickej osobe v zmysle §3 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré boli uzavreté na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Beckove, dňa 24.5.2018

Všeobecné obchodné podmienky sú taktiež dostupné v anglickom jazyku.