Táto webová stránka („Web“) je vo vlastníctve Kickresume s.r.o. („my“, „nás“ alebo „Kickresume“). Na návštevu a využívanie tohto Webu, webovej aplikácie (“Webová aplikácia”) a mobilnej aplikácie (“Mobilná aplikácia”) (ďalej spolu ako „Služby“) sa vzťahujú nasledovné podmienky.

Prehliadaním, návštevou, používaním alebo registráciou na tomto Webe alebo akýmkoľvek využívaním našich Služieb udeľujete súhlas so všetkými nasledovnými podmienkami, vrátane akýchkoľvek pravidiel, na ktoré sa odkazuje nižšie (ďalej spolu ako „Podmienky“). Preto Vás žiadame o dôkladné oboznámenie sa s Podmienkami. Vyhradzujeme si taktiež právo tento Web a Podmienky kedykoľvek meniť. V prípade, ak si neželáte byť viazaný týmito Podmienkami, tak si tento Web neprehliadajte, nenavštevujte ho, nepoužívajte ho, ani sa na ňom neregistrujte.

Návštevou tohto Webu vyhlasujete a zaručujete, že máte viac ako 16 rokov alebo že tento Web navštevujete pod dohľadom rodičov alebo iného zákonného zástupcu.

SÚHLAS NA POUŽITIE

 1. Udeľujeme Vám súhlas na dočasné stiahnutie jednej kópie materiálu (produktu alebo softvéru) zo Služieb spoločnosti Kickresume, ktoré je možné len prezerať, a to nekomerčne, osobne a krátkodobo. Ide o udelenie súhlasu, nie však o prevod práva, pričom v rámci udeleného súhlasu je zakázané:
  1. meniť alebo robiť kópie materiálu,
  2. použiť materiál na akékoľvek komerčné účely, alebo akokoľvek ho verejne sprístupniť (či na komerčné alebo nekomerčné účely),
  3. pokúsiť sa dekompilovať alebo spätne dešifrovať akýkoľvek softvér na tomto Webe,
  4. odstrániť z materiálu akékoľvek autorsko-právne alebo iné zákonom chránené znaky, alebo
  5. previesť materiál na inú osobu alebo „zrkadliť“ materiál na akýkoľvek iný server.
 2. Súhlas sa považuje za automaticky zrušený v prípade, ak bude akýkoľvek z vyššie uvedených zákazov porušený. Súhlas môže byť takisto kedykoľvek odvolaný zo strany Kickresume. Po jeho zrušení alebo odvolaní ste povinný zničiť všetky stiahnuté materiály, ktoré máte vo Vašej držbe, či už v elektronickom alebo tlačenom formáte.

ÚČET

Za účelom prístupu k niektorým funkciám našich Služieb, môže sa od Vás vyžadovať, aby ste sa zaregistrovali; v takom prípade Vám pridelíme heslo a používateľské meno alebo identifikačný kód alebo Vás požiadame aby ste si ich zvolili sami. Registráciou súhlasíte s tým, že nám poskytnete presné a kompletné registračné údaje a že nás informujete v prípade akejkoľvek ich zmeny.

Za ochranu bezpečnosti a dôvernosti prideleného hesla a používateľského mena alebo identifikačného kódu ste zodpovedný výhradne vy. O prípade akéhokoľvek ich neoprávneného použitia alebo akéhokoľvek iného porušenia alebo hrozby porušenia bezpečnosti tohto Webu ste povinný nás informovať. Keď bude použité vaše heslo a používateľské meno alebo identifikačný kód, budeme mať za to, že prístup a požitie našich Služieb ste povolili a je vykonané spôsobom, ktorý je v súlade s týmito Podmienkami, a preto Kickresume nie je povinné zisťovať oprávnenie alebo zdroj akéhokoľvek prístupu na tento Web.

STE VÝHRADNE ZODPOVEDNÝ ZA KAŽDÝ PRÍSTUP A POUŽITIE NAŠICH SLUŽIEB KÝMKOĽVEK KTO TAK UROBÍ PROSTREDNÍCTVOM VAMI ZVOLENÉHO ALEBO NAMI PRIDELENÉHO HESLA, A TO BEZ OHĽADU NA TO, ČI STE TO POVOLILI, VRÁTANE A BEZ OBMEDZENIA, ZA AKÚKOĽVEK KOMUNIKÁCIU, PRENOSY A VŠETKY POVINNOSTI (VRÁTANE PEŇAŽNÝCH POVINNOSTÍ), KTORÉ VZNIKNÚ POČAS TAKÉHOTO PRÍSTUPU ALEBO POUŽITIA.

LIMITOVANIE ZODPOVEDNOSTI

Materiály týkajúce sa Služieb Kickresume sú poskytované „tak ako sú“. Kicresume v súvislosti s nimi neposkytuje akékoľvek záruky (výslovne uvedené alebo odvodené) a preto odmieta a popiera poskytnutie akýchkoľvek záruk, vrátane a bez obmedzenia, implicitných záruk alebo záruk ohľadom podmienok predajnosti, vhodnosti materiálov na konkrétny účel, alebo nezasahovania do duševného vlastníctva alebo iného porušenia práv. Okrem iného, spoločnosť Kickresume neposkytuje záruky ani nerobí akékoľvek vyhlásenia ohľadom správnosti, splnenia očakávaných výsledkov alebo spoľahlivosti použitia materiálov v rámci jej Služieb (alebo inak súvisiacich údajov alebo materiálov) alebo na stránkach, ktoré odkazujú na jej Služby.

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

Kickresume alebo jeho dodávatelia v žiadnom prípade nezodpovedajú za akúkoľvek škodu (vrátane a bez obmedzenia, za škodu spôsobenú stratou údajov alebo za ušlý zisk, alebo škodu spôsobenú prerušením obchodnej činnosti) spôsobenú použitím alebo nemožnosťou použitia materiálov Služieb Kickresume, a to ani v prípade, ak Kickresume alebo oprávnený zástupca Kickresume boli ústne alebo písomne informovaní o možnosti vzniku takejto škody. V prípade, ak právny poriadok krajiny, v jurisdikcii ktorej sa nachádzate nepripúšťa obmedzenia implicitných záruk alebo obmedzenia zodpovednosti za následnú alebo náhodne spôsobenú škodu, vyššie uvedené obmedzenia sa na Vás nevzťahujú.

OPRAVY

Údaje a materiály objavujúce sa v Službách Kickresume môžu obsahovať technické, typografické alebo obrazové chyby. Kickresume neposkytuje akékoľvek záruky ohľadom správnosti, kompletnosti alebo aktuálnosti údajov alebo materiálov svojich Služieb. Kickresume je oprávnené kedykoľvek vykonať akékoľvek zmeny údajov alebo materiálov vo svojich Službách a to bez povinnosti Vás o tom informovať. Kickresume sa však nezaväzuje vykonávať aktualizáciu údajov alebo materiálov.

OBCHODNÍ PARTNERI

Kickresume má zmluvných obchodných partnerov (iných zamestnávateľov, personálne agentúry), ktorí využívajú služby Kickresume, ktoré im umožňujú nájsť potencionálnych zamestnancov „šitých na mieru“ podľa ich špecifických požiadaviek a potrieb. Na základe kritérií zadaných do nášho systému sú takýmto obchodným partnerom poskytnuté životopisy a motivačné listy vhodných potencionálnych zamestnancov (našich používateľov). V prípade ich záujmu o niektorého z používateľov sú oprávnení ich kontaktovať priamo, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v životopise alebo motivačnom liste samotného používateľa.

Vy, ako náš používateľ, sa môžete rozhodnúť, či chcete zahrnúť Váš životopis a/alebo motivačný list (vytvorený prostredníctvom nášho Webu) do databázy, prostredníctvom ktorej náš systém vyberá vhodných zamestnancov pre našich obchodných partnerov. O tom, či udelíte takýto súhlas sa máte možnosť rozhodnúť počas registrácie na našom Webe. Našim obchodným partnerom preto poskytujeme Vás životopis a motivačný list len po tom, ako nám na to udelíte Váš výslovný súhlas počas registrácie. Prosím prečítajte si viac o Vašich právach súvisiacich s udelením súhlasu v našich Zásady ochrany osobných údajov.

Kickresume je v pozícii sprostredkovateľa vo vzťahu k akýmkoľvek právnym vzťahom vzniknutých medzi našim obchodným partnerom a našim používateľom vďaka službe, ktorú poskytujeme našim obchodným partnerom a nenesie žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z tohto právneho vzťahu.

ODKAZY

Kickresume nepreskúmaval obsah všetkých webových stránok prepojených s jeho Službami a nie je zodpovedné za ich obsah. Umiestnenie takého odkazu neznamená, že Kickresume takú web stránku podporuje a použitie akejkoľvek takejto web stránky je na vlastnú zodpovednosť používateľa.

ROZHODNÉ PRÁVO

Na akékoľvek nároky súvisiace so Službami Kickresume sa aplikuje právny poriadok Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na kolízne normy v ňom obsiahnuté.

INFORMÁCIE O DUŠEVNOM VLASTNÍCTVE

Pre účely týchto Podmienok a Zásad ochrany osobných údajov, „obsah“ je definovaný ako akákoľvek informácia, údaj, komunikácia, softvér, fotky, video, grafika, hudba, zvuky a akýkoľvek materiál alebo služby, ktoré sa môžu vyskytnúť na našom Webe. Udelením súhlasu s týmito Podmienkami a Zásadami ochrany osobných údajov zároveň súhlasíte a potvrdzujete, že máte vedomosť o tom, že všetok obsah prezentovaný v rámci našich Služieb je chránený autorskými právami, ochrannými známkami, servisnými značkami, patentami alebo inými majetkovými právami alebo zákonmi, a je vo výlučnom vlastníctve Kickresume. Ako používateľ našich Služieb ste oprávnený využívať len nami výslovne povolený obsah. S výnimkou jednej kópie materiálu slúžiacej výlučne na osobné použitie, nie ste oprávnený vyhotovovať kópie, rozširovať, meniť, publikovať, uploadovať, vyvesiť online, prenášať alebo distribuovať žiadne dokumenty alebo informácie získané z našich Služieb v žiadnej forme alebo akýmikoľvek prostriedkami bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu, pričom za získanie súhlasu pred použitím akéhokoľvek materiálu dostupného na Webe ste zodpovedný výlučne vy sami. Akékoľvek nepovolené použitie materiálov dostupných v našich Službách môže porušiť autorské práva, ochrannú známku alebo aplikovateľné zákony a môže mať za následok trestnoprávne alebo civilné sankcie.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pre viac informácii o zhromažďovaní a spracúvaní osobných údajov v súvislosti s použitím a vyhotovením našich produktov si prosím prečítajte naše Zásady ochrany osobných údajov.

FEEDBACK

Nezávisle a oddelene od obsahu, ktorý udávate pri využívaní našich Služieb nám môžete dať akékoľvek otázky, pripomienky, recenzie, návrhy, poznámky, nákresy alebo akékoľvek iné originálne alebo kreatívne podklady alebo informácie k tomuto Webu, nám a našim produktom alebo službám (spolu ako „Feedback“). Súhlasíte s tým, že Feedback je nedôverný a môže sa stať našim výlučným vlastníctvom. Kickresume bude výhradným vlastníkom práv k takému Feedbacku, vrátane všetkých práv duševného vlastníctva, a je oprávnený na neobmedzené použitie a rozširovanie Feedbacku za akýmkoľvek komerčným alebo iným účelom, a to bez toho, aby mal povinnosť Vás o tom oboznamovať alebo poskytovať Vám akúkoľvek s tým súvisiacu kompenzáciu.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE VŠETKÝCH PLATIACICH ZÁKAZNÍKOV

Kickresume nevracia zaplatené predplatné. Predplatné môžete zrušiť, avšak za zostávajúce predplatené obdobie Vám nebudú vrátené peniaze. Na využitie a spravovanie Vašich predplatených služieb sa vyžaduje internetové pripojenie. Bez internetového pripojenia môže Váš softvér prestať pracovať. Ceny predplatného podliehajú zmenám. Akákoľvek nová cena je voči Vám účinná po obnovení Vášho predplatného. Predplatné pre Webovú aplikáciu, konkrétne mesačné, štvrťročné a ročné predplatné, zahŕňajú predplatné pre Mobilnú aplikáciu na príslušné časové obdobie, pokiaľ je predplatné pre Webovú aplikáciu zaplatené. Ročné predplatné pre Mobilnú aplikáciu nezahŕňa žiadny druh Prémiového predplatného pre Webovú aplikáciu.

MESAČNÉ PREDPLATNÉ

Mesačné predplatné je dostupné pre Webovú aplikáciu za cenu uvedenú na našom Webe. Vaše mesačné predplatné začne po tom, ako prijmeme Vašu platbu a bude trvať počas obdobia nasledujúcich 30 dní. Zakúpením mesačného predplatného sa vo Vašom konte automaticky nastaví automatické obnovovanie tohto predplatného. Na konci predplateného mesačného obdobia Vám bude predplatné automaticky obnovené a z Vášho bankového účtu Vám bude takisto automaticky stiahnutý mesačný poplatok za ďalšie 30-dňové obdobie. Ak si neželáte, aby bolo Vaše predplatné automaticky obnovené, musíte toto nastavenie zrušiť pred koncom Vášho aktuálneho predplateného obdobia. V prípade zrušenia budete môcť využívať Vaše aktuálne predplatné až do uplynutia daného zaplateného predplateného obdobia.

ŠTVRŤROČNÉ PREDPLATNÉ

Štvrťročné predplatné je dostupné pre Webovú aplikáciu za cenu uvedenú na našom Webe. Vaše štvrťročné predplatné začne po tom, ako prijmeme Vašu platbu a bude trvať počas obdobia nasledujúcich 90 dní. Zakúpením štvrťročného predplatného sa vo Vašom konte automaticky nastaví automatické obnovovanie tohto predplatného. Na konci predplateného štvrťročného obdobia Vám bude predplatné automaticky obnovené a z Vášho bankového účtu Vám bude takisto automaticky stiahnutý štvrťročný poplatok za ďalšie 90-dňové obdobie. Ak si neželáte, aby bolo Vaše predplatné automaticky obnovené, musíte toto nastavenie zrušiť pred koncom Vášho aktuálneho predplateného obdobia. V prípade zrušenia budete môcť využívať Vaše aktuálne predplatné až do uplynutia daného zaplateného predplateného obdobia.

ROČNÉ PREDPLATNÉ

Ročné predplatné je dostupné pre Webovú aplikáciu za cenu uvedenú na Webe, a pre Mobilnú aplikáciu za cenu uvedenú v Mobilnej aplikácii. Vaše ročné predplatné pre Webovú aplikáciu začne po tom, ako prijmeme Vašu platbu a bude trvať počas obdobia nasledujúceho roka.

Zakúpením ročného predplatného sa vo Vašom konte automaticky nastaví automatické obnovovanie tohto predplatného. Na konci predplateného ročného obdobia Vám bude predplatné automaticky obnovené a z Vášho bankového účtu Vám bude takisto automaticky stiahnutý ročný poplatok za ďalšie obdobie jedného roka. Ak si neželáte, aby bolo Vaše predplatné automaticky obnovené, musíte toto nastavenie zrušiť pred koncom Vášho aktuálneho predplateného obdobia. V prípade zrušenia budete môcť využívať Vaše aktuálne predplatné až do uplynutia daného zaplateného predplateného obdobia.

JEDNORÁZOVÉ POPLATKY

Jednorázové služby, ako napríklad jazykové korektúry, sú dostupné vo Webovej aplikácii a v Mobilnej aplikácii. Na jednorázovej službe Kickresume začneme pracovať po tom, ako prijmeme Vašu platbu.

Na účely platieb môžete používať platné platobné karty alebo iné nami akceptované platobné metódy. Odoslaním Vašej objednávky vyhlasujete a zaručujete, že ste oprávnený na použitie zvolenej platobnej karty alebo inej metódy a že sme oprávnený Vám objednávku vyúčtovať (vrátane daní, poplatkov, akýchkoľvek súm uvedených na Webe). V prípade, ak karta (alebo iná platobná metóda) nemôže byť overená, je neplatná, alebo je neakceptovaná pre akýkoľvek iný dôvod, Vaša objednávka môže byť automaticky odmietnutá alebo zrušená.

INÉ PLATBY

V našich cenách predplatného nie sú zahrnuté akékoľvek poplatky tretích strán, ktoré Vám môžu vzniknúť v súvislosti s používaním platených Služieb, vrátane a bez obmedzenia, poplatkov účtovaných Vašim poskytovateľom za internetové pripojenie, akýchkoľvek poplatkov za bezdrôtové mobilné alebo dátové služby a poplatkov za akékoľvek iné aplikácie alebo služby tretích strán, prostredníctvom ktorých využívate platené Služby; za výber a správu týchto iných služieb a za platby s nimi súvisiace ste zodpovedný výhradne Vy sami.

ZMENY V POPLATKOCH

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť výšku predplatného a právo pridať nové poplatky za určité prvky Služieb alebo vzhľadom na zmenu v obchodnej činnosti alebo právnych predpisoch. O plánovanej zmene vo výške opakujúceho sa predplatného Vás však budeme vopred informovať. Ak nie je v našom oznámení výslovne uvedené inak, akékoľvek navýšenie poplatku za ten istý druh predplatného sa nebude aplikovať až do doby, kým Vám nevyprší Vaše v tom čase aktuálne predplatené obdobie. Takéto navýšenie poplatku nebude účinné skôr ako v čase vyúčtovania predplatného za nasledujúce obdobie. Ak nesúhlasíte s uhrádzaním nových alebo zmenených poplatkov, do doby, kým sa nové ceny stanú účinnými sa môžete rozhodnúť neobnoviť si predplatné, pričom v takom prípade bude zrušenie predplatného účinné po vypršaní platnosti Vášho v tom čase aktuálneho zaplateného predplateného obdobia.

AUTOMATICKÉ OBNOVENIE PREDPLATNÉHO

Na účely platby za predplatné akceptujeme debetné a kreditné platobné karty, ako aj niektoré iné platobné spôsoby (napr. „Paypal“ prevody). Platobné metódy sa môžu z čase na čas líšiť a môžu sa odlišovať aj v závislosti od jednotlivej krajiny. Keď si zakúpite predplatné, poplatok bude vyúčtovaný v deň alebo okolo dňa zakúpenia predplatného. Ak si zakúpite predplatné, ktoré sa automaticky obnovuje (napríklad mesačne), súhlasíte s tým, že Vám môžeme platby účtovať každý mesiac, resp. každé zvolené časové obdobie (podľa Vami zvoleného druhu predplatného obdobia), a to v deň alebo okolo kalendárneho dňa, ktorý zodpovedá dňu, v ktorý Vaše predplatené obdobie začalo. Zároveň nám udeľujete súhlas s uchovávaním a/alebo zdieľaním informácií týkajúcich sa Vášho nákupu a poskytnutých platobných informáciách s finančnými inštitúciami (vrátane akejkoľvek inštitúcie alebo firmy, s ktorou budeme spolupracovať v budúcnosti) za účelom sprocesovania Vašej platby, ako aj s použitím Vami poskytnutej e-mailovej adresy na účely zasielania oznámení a informácií týkajúcich sa obnovenia predplatného a  vyúčtovania opakujúcich sa súvisiacich poplatkov. V prípade, ak začiatok Vášho predplateného obdobia pripadne na deň, ktorý nie je v nasledujúcom mesiaci (napr. Vaša služba začne 30. januára, avšak 30. február neexistuje), Kickresume spracuje Vašu platbu v posledný deň alebo okolo posledného dňa daného mesiaca.

Snažíme sa byť čo najviac presní ako je to možné a eliminovať chyby na tomto Webe, avšak nezaručujeme presnosť, kompletnosť, spoľahlivosť, aktuálnosť a bezchybnosť informácií o produktoch, službách, opise, cenách alebo iných informácií (vrátane obrázkov). V prípade výskytu chyby, či už na tomto Webe, v potvrdení objednávky, v spracovaní objednávky, pri poskytnutí produktu alebo služby alebo v inom prípade, si vyhradzujeme právo na opravu danej chyby a (v prípade potreby) aj právo na úpravu Vašej objednávky (vrátane vyúčtovania správnej ceny) alebo na zrušenie objednávky a vrátenie vyúčtovanej sumy. Vašim výhradným právom v prípade výskytu takejto chyby je právo zrušiť objednávku a právo na vrátenie uhradenej finančnej sumy.

KOMUNIKÁCIA

Pri používaní tohto Webu s nami komunikujete elektronicky. Zároveň súhlasíte s tým, aby sme aj my s Vami komunikovali elektronicky. Komunikovať budeme prostredníctvom emailu alebo zverejňovaním oznámení na tomto Webe alebo prostredníctvom našich iných Služieb. Súhlasíte s tým, že v prípade, ak sa pre dohody, oznámenia, informácie alebo inú komunikáciu vyžaduje v zmysle právnych predpisov písomná forma, bude sa takáto forma požadovať za dodržanú aj v prípade elektronického zaslania.

Na základe Vášho súhlasu Vám môžeme zasielať novinky, marketingové alebo propagačné materiály alebo iné informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať. Z/na odoberanie takýchto noviniek, materiálov a informácií sa môžete prihlásiť alebo odhlásiť (pre detailnejšie informácie si prosím prečítajte naše Zásady ochrany osobných údajov).

ZRUŠENIE PREDPLATNÉHO

Podmienky sa na Vás nebudú vzťahovať, ak zrušíte Váš účet, nebudete pokračovať v používaní našich Služieb a doručíte nám výpoveď z poskytovania Služieb. Vyhradzujeme si právo, bez nutnosti oznámenia a podľa vlastného uváženia, zrušiť Vaše oprávnenie používať tento Web (alebo ktorúkoľvek jeho časť), zablokovať alebo zamedziť Váš prístup a požívanie tohto Webu (alebo akejkoľvek jeho časti). Ak Vám zamedzíme prístup na tento Web bezdôvodne, máte právo na vrátenie proporčnej časti zaplateného poplatku za zostávajúcu časť predplateného obdobia.

TRETIE STRANY

Tieto Podmienky sú len v prospech strán, na ktoré sa aplikujú a sú vynútiteľné len medzi nimi. Tieto Podmienky nemajú v úmysle založiť akékoľvek práva tretej strane alebo byť v prospech akejkoľvek tretej strany alebo založiť akékoľvek povinnosti alebo zodpovednosť strany, na ktoré sa aplikujú vo vzťahu k akejkoľvek tretej strane.

ZMENY WEBU

Vyhradzujeme si právo bez predchádzajúceho oznámenia dočasne alebo trvale zmeniť alebo zrušiť tento Web (ako aj akúkoľvek jeho časť).

ODDELITEĽNOSŤ

Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok stane neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, takéto ustanovenie (alebo jeho časť, ktorá ho robí neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným) bude zrušené a nebude tým ovplyvnená platnosť ostatných ustanovení.

ODSTÚPENIE A ZMENA

Kickresume môže kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu pozastaviť alebo ukončiť „Kickresume Referral Program“ alebo možnosť používateľa participovať na „Kickresume Referral Program“.

Vyhradzujeme si právo pozastaviť účty alebo zrušiť poskytovanie, ak spozorujeme akúkoľvek aktivitu, ktorú považujeme za útočnú alebo podvodnú. Vyhradzujeme si právo preskúmať a vyšetriť všetky súvisiace aktivity a pozastaviť účty alebo pozmeniť odporúčania spôsobom, aký považujeme za spravodlivý a primeraný. Vyhradzujeme si právo budúcich zmien poskytovania odmien a zliav pre používateľov Kickresume.

AKTUALIZÁCIA PODMIENOK

Kickresume môže aktualizovať Podmienky kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia. Ak tieto Podmienky zmeníme, uverejníme ich zmenené znenie na webovej stránke www.kickresume.com. Pokračovanie v účasti v „Kickresume Referral Program“ po akejkoľvek zmene znamená vyjadrenie súhlasu s takouto zmenou.

OTÁZKY

Otázky ohľadom týchto Podmienok, našich Zásad ochrany osobných údajov alebo iných súvisiacich materiálov môžete zasielať nášmu podpornému tímu na emailovú adresu: hello@kickresume.com.