Ochrana osobných údajov

Používame cookies?

Áno. Sú to malé súbory, ktoré do tvojho počítača ukladajú rôzne webstránky po tom, ako ich navštíviš. Samé o sebe nestačia na zistenie tvojej totožnosti. Dovoľujú nám ale prispôsobiť web tvojim špecifickým potrebám a preferenciám.

Používame ich na to, aby:

 • Si mohol ostať prihlásený do Kickresume.
 • Sme si zapamätali niektoré informácie, ktoré si nám už o sebe dal. Takto určité rozhodnutia nemusíš opakovať zakaždým, keď navštíviš náš web. Ako napríklad nastavenia cookies.
 • Sme lepšie porozumeli tomu, ako používaš naše služby. Takto ich môžeme stále zlepšovať a zásobovať ťa obsahom, o ktorom vieme, že pre teba bude zaujímavý.
 • Sme vedeli identifikovať tvoj prehliadač a zariadenie, vďaka čomu ťa vieme my a naši partneri zacieliť a ponúknuť ti špeciálne zľavy, reklamy a špeciálny obsah.

Svoje nastavenia cookies na Kickresume si môžeš kedykoľvek zmeniť .

Existuje niekoľko typov sušienok, resp. cookies:

Neodolateľné sušienky

Tieto cookies sa nedajú vypnúť, pretože by bez nich nefungovala celá stránka. Potrebujeme ich na to, aby sme ti vedeli poskytnúť služby, ktoré od nás očakávaš.

Chceš príklad? Na to, aby si sa vedel prihlásiť do Kickresume, potrebujeme použiť cookie. Rovnako ich používame, aby sme nášmu webu dali “krátkodobú pamäť”. Znamená to, že ak si u nás niečo rozpíšeš a omylom zavrieš okno, budeš môcť pokračovať v písani hneď ako ho znova otvoríš.

Využívame naše vlastné cookies a cookies od NewRelic, PayPal, Ziprecruiter, Google Analytics, Tapfiliate.

Štatistické sušienky

Tento typ cookies nám dovoľuje zbierať štatistické údaje o tom, ako sa ľudia správajú na našom webe. Vďaka tomu ho môžeme vylepšovať ale aj zistiť, aký obsah je pre teba zaujímavý.

Inými slovami, štatistické (performance) cookies nám ukazujú, ktoré príspevky sú najviac alebo najmenej populárne a ako sa návštevníci pohybujú po našom webe.

Ak sa rozhodneš ich zablokovať, nebudeme vedieť, aký zaujímavý obsah by si na našom webe rád videl viac.

Využívame cookies od Mixpanel, Intercom, Sentry, ProfitWell.

Špeciálne sušienky

Vďaka týmto cookies vieme “upiecť” Kickresume špeciálne pre teba. Niektoré z nich prichádzajú priamo od nás, iné od poskytovateľov rôznych služieb, ktorými sa snažíme vylepšiť funkcionalitu nášho webu. Ide napríklad o tlačítka na zdieľanie, ktoré môžeš vidieť v ľavej časti obrazovky.

Ak si neželáš používať tento typ cookies, niektoré z týchto služieb nemusia fungovať.

Využívame cookies od Sumo, LinkedIn.

Reklamné sušienky

Tieto cookies používame, aby sme vedeli priamo identifikovať tvoj prehliadač a zariadenie. Vďaka nim vieme my, rovnako ako naši partneri, zistiť, aké veci ťa zaujímajú. Podľa nich ti potom vieme ponúknuť špeciálne zľavy a cieliť na teba reklamu, ktorá pre teba môže byť užitočná.

Vďaka týmto cookies na teba niektoré spoločnosti budú vedieť cieliť reklamu aj na iných stránkach. Robia to preto, aby ti ponúkli reklamu, ktorá ťa bude zaujímať. Myslíme si, že je to lepšie ako čeliť záplave reklám na veci, ktoré sú pre teba úplne nepodstatné.

Reklamné cookies na našom webe sú od Google Adwords, Bing Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, Doubleclick.

Po uplynutí 12 mesiacov si znova vypýtame tvoj súhlas na používanie cookies. Taktiež si môžeš kedykoľvek zmazať všetky cookies v svojom priehliadači. Neváhaj náš kontaktovať, ak by ti niečo nebolo jasné.

INFORMÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako “Zákon”)

 1. Identifikačné údaje Prevádzkovateľa

  1. Vaše osobné údaje sú spracúvané Prevádzkovateľom informačných systémov, ktorým je:

   Kickresume s.r.o., so sídlom a adresou pre doručovanie 148 Beckov 916 38, Slovenská republika, IČO: 48 073 962, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 31419/R (ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

  2. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov poverených spracúvaním Vašich osobných údajov nájdete pod textom týchto podmienok.
 2. Účel spracovania

  1. Vaše osobné údaje sú spracúvané v rámci informačného systému „kickresume“ prostredníctvom online platformy prevádzkovanej na doméne kickresume.com.

  2. Z poskytnutých údajov Vám náš portál vytvorí životopis, motivačný list alebo osobnú webstránku s Vami zvoleným grafickým dizajnom.

  3. Na základe udelenia súhlasu zaškrtnutím príslušného poľa („tick box“) môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu a informovania o novinkách a špeciálnych ponukách Prevádzkovateľa (newsletter).

 3. Zoznam alebo rozsah osobných údajov

  Prevádzkovateľ spracúva najmä Vaše nasledovné osobné údaje a ich kategórie:

  Titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, emailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, pohlavie, vek, stav, údaje týkajúce sa dosiahnutého vzdelania, údaje o absolvovaných kurzoch, školeniach, získaných certifikátoch a licenciách, údaje o členstve v záujmových združeniach alebo iných organizáciách, jazykové znalosti, údaje o predchádzajúcom zamestnaní alebo praxi, záľuby, fotografia, platobné údaje, IP adresu, polohu, iné údaje poskytnuté z Vašej strany.

  Hodnotenia: Na stránke zobrazujeme hodnotenia našich zákazníkov. So súhlasom zákazníka môžeme zobraziť hodnotenie s menom a fotkou. Ak si prajete zmazať alebo zmeniť hodnotenie napíšte nám na hello@kickresume.com.

  Vami poskytnuté osobné údaje sú viditeľné len Vám, tieto údaje Prevádzkovateľ nezverejňuje, ani neposkytuje tretím stranám. Ak sa tak rozhodnete, ste oprávnení svoje osobné údaje zverejniť. Prevádzkovateľ uchováva Vaše osobné údaje po dobu 5 rokov od posledného prihlásenia do systému.

 4. Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnutia osobných údajov

  1. Vaše osobné údaje poskytujete dobrovoľne a je len na Vás, v akom rozsahu a ktoré údaje poskytnete. Obsahom vytvoreného životopisu však budú len Vami poskytnuté informácie. Rozsah poskytnutých údajov ste oprávnení kedykoľvek meniť alebo ich zmazať.

  2. Niektoré funkcionality portálu sú prístupné len na základe prihlásenia prostredníctvom účtu vybranej sociálnej siete alebo emailom.

  3. Vaše osobné údaje sú poskytované na základe Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov ako aj podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, keďže poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre poskytnutie požadovanej služby.

 5. Tretie strany

  Prevádzkovateľ neposkytuje životopisy ani motivačné listy tretím stranám. Prevádzkovateľ používa súbory cookies a aplikácie tretích strán s ktorými zdieľa základné dáta (email, IP, počet návštev…) a anonymizované dáta o používateľoch na základe súhlasu používateľa. Príklady: Google Analytics, Intercom online chat, Paypal…

 6. Okruh príjemcov

  Zoznam cookies a aplikácií tretích strán nájdete na konci tohto textu.

 7. Zverejnenie osobných údajov

  Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje nezverejňuje.

 8. Tretie krajiny

  K prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín, t.j. do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej Únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, nedochádza.

 9. Ďalšie práva

  1. Týmto Vás upovedomujeme, že v zmysle Zákona máte ako dotknutá osoba právo od Prevádzkovateľa požadovať:

   1. potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané;
   2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v zákonom stanovenom rozsahu;
   3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal Vaše osobné údaje na spracúvanie;
   4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
   5. opravu, likvidáciu alebo prenos Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
   6. likvidáciu tých Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie;
   7. likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona;
   8. blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti;
   9. požadovať informácie a udeliť súhlas s profilovaním, marketingovou automatizáciou, a cielením online reklám
  2. Na základe písomnej žiadosti máte právo u Prevádzkovateľa namietať voči:

   1. spracúvaniu Vašich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu;
   2. využívaniu Vašich korešpondenčných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku;
   3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v rozsahu titul, meno, priezvisko, IP adresa, email a adresa na účely priameho marketingu a profilovania
  3. Na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, máte ďalej právo u Prevádzkovateľa:

   1. kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely tvorby umeleckých diel, alebo informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami, ďalej spracúvaniu osobných údajov, ak je ich spracúvanie nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme, ako aj voči spracúvaniu údajov zverejnených v súlade so Zákonom, a to na základe vyslovenia oprávnených dôvodov alebo predloženia dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do Vašich práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že Vaša námietka je oprávnená, Prevádzkovateľ je povinný Vaše osobné údaje, ktorých spracúvanie ste namietli, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to dovolia okolnosti;
   2. kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre Vás právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania Vašich osobných údajov. Máte tiež právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Prevádzkovateľ je povinný Vašej žiadosti vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia budete informovaní v lehote tridsať (30) dní od doručenia žiadosti.
  4. Ako dotknutá osoba máte tiež právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pri podozrení, že Vaše osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú.

  5. Pokiaľ nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, môže vaše práva uplatniť zákonný zástupca.

 10. Forma uplatnenia práv

  1. Vaše práva môžete uplatniť:

   1. písomne, pričom z obsahu žiadosti musí vyplývať, že uplatňujete Vaše právo; v takom prípade sa žiadosť považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom ste povinní doručiť písomne najneskôr do troch (3) dní odo dňa jej odoslania;
   2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a Váš podpis; Prevádzkovateľ je povinný odovzdať Vám kópiu takejto zápisnice;
   3. u sprostredkovateľa podľa čl. 10.1.1. alebo čl. 10.1.2., sprostredkovateľ je povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 11. Ochrana osobných údajov detí do 16 rokov

  Ochrana osobných údajov detí do 16 rokov je pre nás obzvlášť dôležitá. Z toho dôvodu Kickresume vedome nezbiera osobné údaje používateľov, ktorí ešte nedovŕšili vek 16 rokov. V prípade ak zistíme, že takéto údaje sú na našich serveroch, budú okamžite vymazané. Deti do 16 rokov môžu využívať naše služby len so súhlasom rodiča.

 12. Ako chránime vaše osobné údaje?

  Hlavnou prioritou pre Kickresume je ochrana vašich osobných dát. Nemôžeme však zaručiť, že poskytnuté údaje nebudú zmenené, zmazané alebo odcudzené pri dátovom úniku. Keď zadáte vaše osobné údaje na Kickresume, náš systém ich zašifruje pomocou SSL (secure socket layer) avšak žiadna metóda prenosu dát cez internet nie je 100% bezpečná. Z toho dôvodu nemôžeme garantovať absolútnu bezpečnosť. Platby od zákazníkov pre nás zabezpečuje externá spoločnosť ktorá nezbiera, nezdieľa a neukladá osobné údaje na iné účely. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na hello@kickresume.com.

 13. Zodpovedná osoba

  Kickresume má ustanovenú zodpovednú osobu (DPO), ktorá zodpovedá za ochranu dát v našej spoločnosti. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať na tejto adrese:

  Martin Kosír, Klariská 14, 81103 Bratislava, Slovakia, hello@kickresume.com

 14. Vyhlásenie používateľa

  Vyhlasujem, že som sa oboznámil s informáciami o spracovaní mojich osobných údajov a mojich právach.

Všetky zmeny podmienok spracovania osobných údajov sú účinné oznámením na našej stránke. Zmena podmienok bude oznámená emailom a/alebo odkazom (zmenou dátumu) na našej stránke.

Tieto podmienky spracovania osobných údajov boli naposledy upravené 24.5.2018.

Zoznam spracovateľov

Spracovateľ Účel Typ údajov Krajina spracovania
Amazon Web Services, Inc. Technická infraštruktúra ako služba Všetky používateľské dáta (obsah, kontaktné informácie, kúpne údaje, technické informácie) Ireland
Google, Inc. Analytika a reklama Kontaktné údaje, kúpne údaje, údaje o správaní používateľa USA
Hellobar LLC Analytika Kontaktné údaje USA
iKros a.s. Účtovníctvo Kontaktné údaje, fakturačné údaje Slovenská republika
Intercom, Inc. Zákaznícka podpora Všetky používateľské dáta (obsah, kontaktné informácie, kúpne údaje, technické informácie) USA, Veľká Británia, Írsko
Invelity, s.r.o. Účtovníctvo Kontaktné údaje, fakturačné údaje Slovenská republika
Linode, LLC Technická infraštruktúra ako služba Všetky používateľské dáta (obsah, kontaktné informácie, kúpne údaje, technické informácie) Nemecko
Mixpanel, Inc. Analytika Údaje o správaní používateľa USA
Microsoft Corporation Reklama Údaje o správaní používateľa USA
OMEGA Účtovníctvo Kontaktné údaje, fakturačné údaje Slovenská republika
Paypal Holdings, Inc. Platby Kontaktné údaje, fakturačné údaje USA
Pymetrics, Inc. Funkcia Pracovného poradcu Kontaktné údaje USA
Sparkpost Správa emailov Kontaktné údaje USA
SUMO Pop-up Údaje o sociálnych sieťach USA
Tapfiliate Affiliate reklama Údaje o správaní používateľa Írsko
200 OK, LLC (ProfitWell) Analytika platieb Kontaktné údaje, fakturačné údaje USA

Zásady ochrany osobných údajov sú taktiež dostupné v anglickom jazyku.