Pravidlá ochrany osobných údajov

Informácia Prevádzkovateľa o spracúvaní osobných údajov a súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Zákon“)

1. Identifikačné údaje Prevádzkovateľa
1.1. Vaše osobné údaje sú spracúvané Prevádzkovateľom informačných systémov, ktorým je:

Kickresume s.r.o., so sídlom a adresou pre doručovanie 148 Beckov 916 38, Slovenská republika, IČO: 48 073 962, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 31419/R (ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

1.2. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov poverených spracúvaním Vašich osobných údajov nájdete tu .

2. Účel spracovania
2.1. Vaše osobné údaje sú spracúvané v rámci informačného systému „online životopis“ prostredníctvom online platformy prevádzkovanej na doméne kickresume.com.

2.2. Z poskytnutých údajov Vám náš portál vytvorí životopis s Vami zvoleným grafickým dizajnom.

2.3. Na základe udelenia súhlasu zaškrtnutím príslušného poľa („tick box“) môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu a informovania o novinkách a špeciálnych ponukách Prevádzkovateľa (newsletter).

3. Zoznam alebo rozsah osobných údajov
3.1. Prevádzkovateľ spracúva najmä Vaše nasledovné osobné údaje a ich kategórie:

titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, emailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, pohlavie, vek, stav, údaje týkajúce sa dosiahnutého vzdelania, údaje o absolvovaných kurzoch, školeniach, získaných certifikátoch a licenciách, údaje o členstve v záujmových združeniach alebo iných organizáciách, jazykové znalosti, údaje o predchádzajúcom zamestnaní alebo praxi, záľuby, fotografia, iné údaje poskytnuté z Vašej strany.

Vami poskytnuté osobné údaje sú viditeľné len Vám, tieto údaje Prevádzkovateľ nezverejňuje, ani neposkytuje tretím stranám. Ak sa tak rozhodnete, ste oprávnení svoje osobné údaje zverejniť. Prevádzkovateľ uchováva Vaše osobné údaje po dobu nevyhnutnú za účelom umožnenia využívania služby.

4. Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnutia osobných údajov
4.1. Vaše osobné údaje poskytujete dobrovoľne a je len na Vás, v akom rozsahu a ktoré údaje poskytnete. Obsahom vytvoreného životopisu však budú len Vami poskytnuté informácie. Rozsah poskytnutých údajov ste oprávnení kedykoľvek meniť.

4.2. Niektoré funkcionality portálu sú prístupné len na základe prihlásenia prostredníctvom účtu vybranej sociálnej siete.

4.3. Vaše osobné údaje sú poskytované na základe Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov ako aj podľa § 10 ods. 3 písm. b) Zákona, keďže poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre poskytnutie požadovanej služby.

5. Tretie strany
5.1. Prevádzkovateľ neposkytuje Vaše osobné údaje tretím stranám.

6. Okruh príjemcov
6.1. Vaše osobné údaje nie sú poskytované ani sprístupňované žiadnym príjemcom.

7. Zverejnenie osobných údajov
7.1. Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje nezverejňuje.

8. Tretie krajiny
8.1. K prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín, t.j. do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej Únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, nedochádza.

9. Ďalšie práva
9.1. Týmto Vás upovedomujeme, že v zmysle Zákona máte ako dotknutá osoba právo od Prevádzkovateľa požadovať:

9.1.1. potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané;

9.1.2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v zákonom stanovenom rozsahu;

9.1.3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal Vaše osobné údaje na spracúvanie;

9.1.4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

9.1.5. opravu alebo likvidáciu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

9.1.6. likvidáciu tých Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie;

9.1.7. likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona;

9.1.8. blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

9.2. Na základe písomnej žiadosti máte právo u Prevádzkovateľa namietať voči:

9.2.1. spracúvaniu Vašich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu;

9.2.2. využívaniu Vašich korešpondenčných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku;

9.2.3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.

9.3. Na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, máte ďalej právo u Prevádzkovateľa:

9.3.1. kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely tvorby umeleckých diel, alebo informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami, ďalej spracúvaniu osobných údajov, ak je ich spracúvanie nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme, ako aj voči spracúvaniu údajov zverejnených v súlade so Zákonom, a to na základe vyslovenia oprávnených dôvodov alebo predloženia dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do Vašich práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že Vaša námietka je oprávnená, Prevádzkovateľ je povinný Vaše osobné údaje, ktorých spracúvanie ste namietli, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to dovolia okolnosti;

9.3.2. kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre Vás právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania Vašich osobných údajov. Máte tiež právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Prevádzkovateľ je povinný Vašej žiadosti vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia budete informovaní v lehote tridsať (30) dní od doručenia žiadosti.

9.4. Ako dotknutá osoba máte tiež právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pri podozrení, že Vaše osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú.

9.5. Pokiaľ nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, môže vaše práva uplatniť zákonný zástupca.

10. Forma uplatnenia práv
10.1. Vaše práva môžete uplatniť:

10.1.1. písomne, pričom z obsahu žiadosti musí vyplývať, že uplatňujete Vaše právo; v takom prípade sa žiadosť považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom ste povinní doručiť písomne najneskôr do troch (3) dní odo dňa jej odoslania;

10.1.2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a Váš podpis; Prevádzkovateľ je povinný odovzdať Vám kópiu takejto zápisnice;

10.1.3. u sprostredkovateľa podľa čl. 10.1.1. alebo čl. 10.1.2., sprostredkovateľ je povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

11. Vyhlásenie užívateľa
11.1. Používaním webstránky Kickresume vyhlasujem, že som sa oboznámil s informáciami o spracúvaní mojich osobných údajov a súhlasím so zasielaním marketingových informácií.

ZMENY PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tento dokument bol naposledy modifikovaný dňa 26.1.2017

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom týchto pravidiel nás môžete kontaktovať použitím nasledovných kontaktných informácií.